index
Belangrijk
Contact
Vrijwaring
Copyright
Adresgids

 

WWW.OVERLEDENENZORGPRO.NL

VRIJWARING

Voorwaarden
Bij inzien van de site “overledenenzorgpro.nl/uitvaartlandnederland.nl” en door gebruik te maken van de gegevens op deze site verklaart de gebruiker zich akkoord met de onderstaande voorwaarden.

Zorgvuldigheid algemeen
Bij het plaatsen van informatie op de onafhankelijke site “overledenenzorgpro.nl/uitvaartlandnederland.nl” is getracht uiterste zorgvuldigheid na te streven.
Er bestaat echter altijd de mogelijkheid dat onverhoopt verkeerde informatie vermeldt staat, dat belanghebbende informatie nog niet op de site is doorgevoerd of dat Wiegman Communications nog niet de beschikt over relevante informatie.
Benoemde site en medewerkers stellen zich niet aansprakelijk in geval zich dergelijke onvolkomenheden voordoen.

Richtlijnen protocollen
De op “overledenenzorgpro.nl” beschreven protocollen (handleidingen) betreffen richtlijnen. Getracht is de richtlijnen te benoemen die op dit moment in de lectuur beschreven staan en de beste maatregel vormen en richtlijnen die stroken met de geldende wetgeving en de Nederlandse normen en waarden.

Vanwege de juistheid van de individuele toepassing bij het gebruik van deze protocollen (handleidingen), de juistheid of de gebreken zoals in de protocollen (handleidingen) kunnen voorkomen, de verandering van inzichten, nieuwe inzichten en omdat bij het uitvoeren van de protocollen (handleidingen) altijd de mogelijkheid bestaat dat zich onverhoopte situaties voordoen, stellen de schrijvers van deze protocollen, de beheerder van deze website (Wiegman Communications), specialisten en de instanties die hun medewerking hebben verleend bij de ontwikkeling van geplaatste protocollen (handleidingen) en personen die protocollen hebben gefiatteerd zich niet aansprakelijk in geval, door naleving van geplaatste protocollen (handleidingen), alsnog sprake is van nadelige gevolgen.

Waar in de richtlijnen/protocollen/handleidingen sprake is van benoeming van arbo- en beschermingsmaatregelen staat altijd voorop dat advies van professionals zoals artsen, arbo-deskundigen, fysiotherapeuten prioriteit hebben boven de richtlijnen zoals op deze site worden benoemd.

Mede omdat bij protocollen (handleidingen) sprake is van actuele richtlijnen en regelgeving is de keuze gemaakt om geplaatste gegevens op deze site niet in drukvorm beschikbaar te stellen.
Gevaar schuilt erin dat in drukvorm (bij uitprinten) gebruik wordt gemaakt van achterhaalde richtlijnen.

Sommige applicaties op de website overledenenzorgpro.nl/uitvaartlandnederland.nl zijn geprogrammeerd als Flash bestand. Flashbestanden worden doorgaans opgeslagen in de buffer van uw computer. Nadeel kan zijn dat nieuwe Flash applicaties niet worden geladen, maar dat in plaats daarvan een oude flash applicatie uit uw buffer wordt geladen. Om te kunnen beschikken over de meest relevante informatie is het van belang dat bij gebruik van de website overledenenzorgpro.nl/uitvaartlandnederland.nl oude flash applicaties uit de buffer van uw computer worden gewist. Advies is dan ook om op gezette tijden de buffer van uw internet op te schonen. In het item “belangrijk” op de website overledenenzorgpro.nl staat aangegeven hoe u dit kunt realiseren.

Bepaalde delen van de site overledenenzorgpro.nl worden als printversie beschikbaar gesteld.
Van belang is dat gebruikers van deze gegevens zelf controleren of sprake is van de meest actuele printversie.
In geval gebruik wordt gemaakt producten zoals staan benoemd in protocollen dient de gebruiker de bij het product bijgesloten handleiding door te nemen en benoemde veiligheidsinstructies in acht te nemen.

Vrijwaring bij tekortkomingen in benoemde protocollen (handleidingen)
Wiegman Communications (overledenenzorgpro.nl/uitvaartlandnederland.nl)” stelt zich niet aansprakelijk in geval zich tekortkomingen voordoen in de op deze website benoemde protocollen (handleidingen), benoemde dienstverlening en de beschreven producten.

Adresgids overledenenzorgpro.nl
Wiegman Communications (overledeennzorgpro.nl en eventuele gelieerde websites waarop de adresgids inzichtelijk is) stelt zich niet verantwoordelijk in geval zich onvolkomenheden bevinden in de informatie zoals wordt verstrekt in de adresgids.

Er is getracht op unieke wijze beeld te geven van de Nederlandse uitvaart- en overledenenzorgbranche door tot op gemeentelijk niveau de aanwezige dienstverleners te benoemen. Het onderdeel begraafplaatsen en crematoria in de adresgids betreft geen commercieel onderdeel. Overledeennzorgpro.nl heeft de gedachte dat informatie over deze dienstverlening voor eenieder beschikbaar moet zijn.

Verschillende websites hebben (in het verleden) getracht Nederlandse begraafplaatsen te benoemen en zo mogelijk in kaart te brengen. De betreffende websites bevatten zeer veel fouten waarbij slechts een klein deel van de begraafplaatsen in Nederland wordt benoemd.
Door eigen research en zonder gebruik te maken van de informatie van eerder benoemde websites heeft overledenenzorgpro.nl een unieke database/adresgids gecreŽerd waarop de meeste Nederlandse begraafplaatsen te vinden zijn.

Ondanks de door ons beoogde nauwkeurigheid in research en publicatie van onze adresgids op het internet bestaat altijd de mogelijkheid dat zich in de adresgids onvolkomenheden bevinden. De gebruiker dient de adresgids van overledenenzorgpro.nl dan ook te zien en te gebruiken als ondersteuning en naslagwerk waarbij de gebruiker zelf verantwoordelijk is voor verificatie van de door ons verstrekte gegevens.

Wiegman Communications (overledeennzorgpro.nl en eventuele gelieerde websites waarop de adresgids inzichtelijk is) stelt zich niet verantwoordelijk als zich door onvolkomenheden en fouten in onze adresgids onverhoopt nadelige gevolgen ontstaan voor de gebruiker van de adresgids of voor derden die via via gebruik maken van de gegevens uit de adresgids. Door de eerder beschreven eigen verantwoordelijkheid van gebruiker en eindgebruikers van de informatie uit onze adresgids is sprake van algehele vrijwaring voor Wiegman Communications (overledeennzorgpro.nl en eventuele gelieerde websites waarop de adresgids inzichtelijk is) in geval er zich door verkeerd verstrekte informatie schade mocht ontstaan.

Toegankelijkheid
Wiegman Communications garandeert niet dat de websites overledenenzorgpro.nl/uitvaartlandnederland.nl ononderbroken of foutloos functioneren.
Ook wordt geen garantie gegeven dat links naar sites van en naar derden goed werken.
Wiegman Communications stelt zich niet verantwoordelijk en aansprakelijk in geval zich tekortkomingen voordoen.

 

Wiegman Communications

 

 

 

Naar Startpagina overledenenzorgpro.nl