index
Belangrijk
Contact
Vrijwaring
Copyright
Adresgids

 

WWW.OVERLEDENENZORGPRO.NL

INFORMATIE VOOR NABESTAANDEN

Overlijden in een zorginstelling

Bij zowel uitvaartondernemers als zorginstellingen maakt het verlenen van de laatste zorg aan de overledene (het afleggen) deel uit van de dienstverlening.
Doorgaans wordt de laatste zorg aan de overledene, in geval overlijden in een zorginstelling heeft plaatsgevonden, gerealiseerd door de zorginstelling (verpleging of het mortuariumbeheer).

Voor de verpleging is het verlenen van de laatste zorg aan de overledene veelal een afsluiting van de geboden patiëntenzorg. Voor “de instelling” is het bieden van de laatste zorg echter een commerciële aangelegenheid. De wenselijke zorg wordt doorgaans aan de nabestaanden in rekening gebracht.

Ook in geval de wenselijke laatste zorg wordt gerealiseerd door de uitvaartondernemer krijgen de nabestaanden voor deze dienstverlening een rekening.

Veelal is het bieden van de laatste zorg aan de overledene in een zorginstelling een logisch gevolg als overlijden in een zorginstelling heeft plaatsgevonden. Doorgaans gaan nabestaanden stilzwijgend met de aangeboden dienstverlening akkoord.

Het is echter aan de nabestaanden om te beslissen wie welke dienstverlening verricht. In geval van de laatste zorg kan dit worden gerealiseerd door:

  • Verpleging zorginstelling;
  • Mortuariumbeheer zorginstelling;
  • Uitvaartondernemer;
  • Overledenenverzorgende;
  • Familie van de overledene (nabestaanden);
  • Wasmannen / wasvrouwen (in de verschillende culturen en religies);
  • Eenieder die opdracht krijgt van de nabestaanden en wil voorzien in de laatste zorg.

 

Zorginstelling adviseert
Zorginstellingen zijn doorgaans neutraal. Dit wil zeggen dat zij nabestaanden geen advies geven over welke uitvaartondernemer nabestaanden dienen in te schakelen.

In de wet staat namelijk:
“De lijkbezorging geschiedt overeenkomstig de wens of de vermoedelijke wens van de overledene, tenzij dat redelijkerwijs niet gevergd kan worden.”

In de praktijk betekent dit veelal dat de nabestaanden de zorg voor de overledene (lijkbezorging) uitvoeren volgens de wens of de vermoedelijke wens van de overledene. De keuze voor het inschakelen van een bepaalde uitvaartondernemer kan voortkomen uit de locatie waar de uitvaartonderneming gevestigd is, geloofsovertuiging, de visie van de uitvaartdienstverlener, de mogelijkheden die een uitvaartondernemer te bieden heeft enzovoort.

Het komt echter voor dat medewerkers van een verpleegafdeling onbedoelde advies verstrekken aan de nabestaanden over welke uitvaartondernemer het beste is in te schakelen. Dit advies betreft echter een commercieel advies, want een uitvaartondernemer is een commerciële dienstverlening.

Nabestaanden dienen zelf de onafhankelijke keuze te maken zonder commercieel advies/inmenging van derden.
Een wetenswaardigheid is, dat goede en slechte ervaringen van derden veelal persoonsgebonden zijn. Ervaringen van nabestaanden kunnen anders uitvallen!

Afspraken tussen zorginstelling en uitvaartdienstverlening
Omdat overledenenzorg/uitvaartzorg een commerciële dienstverlening betreft zijn er helaas ook zorginstellingen die commerciële afspraken hebben gemaakt met uitvaartondernemers.
Nabestaanden krijgen dan (ongemerkt) een uitvaartondernemer opgedrongen. Deze handelswijze strookt niet met het doel zoals de wettekst beoogt.

Ook in geval van commerciële afspraken tussen een zorginstelling en een uitvaartondernemer zijn de nabestaanden altijd vrij in de keuze van een uitvaartondernemer!

Commercieel mortuariumbeheer
Vandaag de dag maken sommige instellingen gebruik van commercieel mortuariumbeheer. Commercieel mortuariumbeheer kan een locale uitvaartondernemer betreffen of een dienstverlener die zich heeft gespecialiseerd in mortuariumbeheer en het geven van de laatste zorg.

Deze commerciële dienstverlening voert zorgtaken uit in opdracht van de zorginstelling. De opstelling van de betreffende dienstverlening behoort conform de regels van de zorginstelling te zijn. Veelal is het beleid dat de zorginstelling onafhankelijk is. Commercieel mortuariumbeheer dient dan ook geen acquisitie te verrichten naar de nabestaanden toe over welke uitvaartdienstverlener zij dienen in te schakelen.

Mochten nabestaanden worden geconfronteerd met acquisitie, dan is het advies om dit te melden bij de directie van de betreffende zorginstelling!

 

Naar boven

Naar Startpagina overledenenzorgpro.nl