index
Belangrijk
Contact
Vrijwaring
Copyright
Adresgids

 

WWW.OVERLEDENENZORGPRO.NL

INFORMATIE VOOR NABESTAANDEN

Uitvaartverzekering

In Nederland bestaan verschillende mogelijkheden om zich voor de uitvaart te verzekeren om in de kosten van een uitvaart te voorzien.

Als volgt voorbeelden van de verschillende uitvaartverzekering mogelijkheden.

Natura uitvaartpolis
Met een natura uitvaartpolis bent u verzekert voor een bepaald pakket.
De beschrijving van het verzekerde pakket staat in de uitvaartpolis vermeldt.
Veelal heeft de verzekeringsmaatschappij een contract met een uitvaartondernemer die voor hun op basis van het verzekerde bedrag de uitvaart realiseert.

Bij een natura uitvaartpolis is na een uitvaart bijna altijd sprake van extra kosten die aan de nabestaanden worden doorberekend.
Voorbeelden waardoor extra kosten ontstaan zijn:

  • Een duurdere kist , want met een natura verzekering is men doorgaans verzekerd voor een “standaard kist”;

  • Meerdere rouwkaarten dan het aantal dat in de polis staat beschreven;

  • Extra kosten voor elk rouwbezoek buiten de polisvoorwaarden;

  • Kosten voor serveren van koffie tijdens condoleancebezoek;

  • Kosten voor een eventuele uitvaartdienst in een kerk;

  • Kosten eigen graf.

Ook dienen nabestaanden er rekening mee te houden dat een grafmonument, zoals een steen, niet onder de natura uitvaartpolis valt.
Een grafmonument komt dan ook geheel voor rekening van de nabestaanden.

Voor het afsluiten van een natura uitvaartpolis is het dan ook van belang goed na te lezen voor welke diensten u verzekert bent.
Vaak betaalt men tijdens leven voor een natura uitvaartpolis tot aan overlijden een bedrag per maand.
Als tijdens leven de betaling stopt, dan stopt ook de polis en daarmee de natura uitvaartverzekering.

Uitvaartpolis die in één keer betaald kan worden
Bij een dergelijke uitvaartpolis bent u aan een verzekeringsmaatschappij gebonden.
Veelal heeft de verzekeringsmaatschappij een contract met een uitvaartondernemer die voor hun op basis van het verzekerde bedrag de uitvaart realiseert.
Deze verzekering betreft een Natura uitvaartverzekering. Het bedrag betaalt men tijdens leven in één keer en is van de belasting aftrekbaar.
Op deze uitvaartpolis wordt ook rente uitgekeerd dat bovenop het ingelegde bedrag komt.

Uitvaartpolis die geld uitkeert
Deze uitvaartpolis sluit u af door betaling van een maandelijks bedrag voor een periode van 25 of 30 jaar.
Ieder jaar wordt over het reeds ingelegde bedrag rente bijgeteld.
Na overlijden krijgen nabestaanden na het verzenden van de akte van overlijden het geld uitgekeerd op een rekening die door de nabestaanden wordt aangegeven.
Bij afsluiten van een dergelijke polis kan exact worden aangegeven voor welk bedrag men verzekert is en dus beschikbaar is voor het realiseren van de uitvaart.
Belangrijk is om in een dergelijke verzekering goed de kleine letters te lezen. Aangegeven kan worden, dat bij overlijden in het eerste jaar van de polis alleen het ingelegde geld wordt uitbetaald en dat bij overlijden na het eerste jaar het gehele verzekeringsbedrag wordt uitgekeerd.

Bij een uitvaartverzekering welke een geldbedrag uitkeert heeft de verzekerde vaak ook de mogelijkheid om voor een klein bedrag een risicoverzekering af te sluiten. Dit kan het bijvoorbeeld mogelijk maken dat in geval van arbeidsongeschiktheid of bij overlijden van partner geen premie meer betaald hoeft te worden, maar de uitvaartverzekering toch doorloopt.

Uitvaartverzekering door middel van een deposito
In geval van een deposito sluit u een contract af met een uitvaartondernemer.
Tijdens leven wordt het met de uitvaartondernemer overeengekomen bedrag ingelegd in de deposito.
Het ingelegde geld blijft op de depositorekening staan, samen met de jaarlijkse rente.
Omdat een deposito aan bepaalde voorwaarden moet voldoen dient het vastleggen van een deposito te gebeuren bij een notaris.

In geval van een deposito kunt u deze het beste afsluiten bij een gerenommeerde uitvaartondernemer.
Bij een eventuele overname van de uitvaartonderneming waar een deposito is afgesloten gaat de deposito mee naar de nieuwe uitvaartonderneming.

Tussenpersonen en assurantieadviseurs
Er zijn verschillende mogelijkheden om een uitvaartverzekering af te sluiten of te laten beoordelen of een uitvaartverzekering voldoet en men zich eventueel kan laten bijverzekeren.
Een belangrijke wetenswaardigheid is, dat deze polissen worden afgesloten bij reguliere uitvaartverzekeringen.
Tussenpersonen en assurantieadviseurs ontvangen voor elke polis die zij afsluiten een premie.
Bedenk dan wel dat u diegene bent die deze premie moet betalen. Dit bedrag zit in de uitvaartverzekeringspolis verwerkt.

Sparen
Naast alle verzekeringsmogelijkheden bestaat uiteraard ook de mogelijkheid dat tijdens leven spaargeld wordt gereserveerd voor de uitvaart.
Van belang is dan wel, dat regelmatig in de gaten wordt gehouden wat het realiseren van een uitvaart kost zodat genoeg spaargeld aanwezig is om de uitvaart te realiseren.

Belangrijk
Sluit nooit zomaar een uitvaartpolis af.
Ga eerst na welke uitvaartverzekeringsvorm op uw situatie van toepassing is.
Laat u eventueel adviseren.
Ga na welke dienstverlening een uitvaartverzekering dekt en welke dienstverlening een uitvaartverzekering niet dekt en waar nabestaanden alsnog een nota van kunnen verwachten (lees ook de kleine lettertjes in de polis).

Twee belangrijke wetenswaardigheden zijn, dat begraven duurder is dan een crematie en dat een grafmonument zoals een grafsteen niet door een reguliere natura uitvaartpolis wordt vergoed.

Een goede regeling kan nabestaanden veel zorgen en onwenselijke rekeningen voorkomen.

Belangrijke wetenswaardigheden
In geval van overlijden kan de uitvaart worden gerealiseerd door een uitvaartondernemer die gelieerd is aan de Natura uitvaartverzekeraar.
De uitvaart zal in dit geval volgens de natura uitvaartpolis worden gerealiseerd.
In geval de uitvaart door de nabestaanden wordt uitbesteed aan een uitvaartondernemer die niet is gelieerd aan de natura uitvaartverzekeraar keert de natura uitvaartverzekeraar een bedrag uit. Dit bedrag is vaak niet toereikend om de uitvaart volgens voorwaarden zoals in de natura uitvaartpolis staan vermeldt te dekken.
Nabestaanden kunnen in dit geval een rekening tegemoet zien.

In geval van een uitvaartpolis welke geld uitkeert zijn er maatschappijen die alleen het inlegde bedrag wat u reeds betaald heeft uitkeren als u binnen een jaar na afsluiting komt te overlijden. Dit staat dan in de kleine letters vermeldt.

Om te voorkomen dat nabestaanden met onverwachte rekeningen achteraf worden geconfronteerd is het belangrijk dat in het gesprek met de uitvaartondernemer, bij het regelen van de uitvaart, door de nabestaanden wordt gevraagd naar een kostenoverzicht.
Door vooraf een kostenoverzicht te vragen is het duidelijk welke rekeningen u als nabestaanden na een uitvaart nog tegemoet kunt zien.

In geval nabestaanden een uitvaartondernemer inschakelen die niet is gelieerd aan de natura uitvaartverzekeraar, is het van belang aan de uitvaartondernemer te melden dat van een natura uitvaartverzekering sprake is.
De uitvaartondernemer kan de nabestaanden dan op de hoogte brengen van eventuele bijkomende kosten.
Dit voorkomt dat men als nabestaanden op een later moment wordt geconfronteerd met eventueel onvoorziene rekeningen.

 

Naar boven

Naar Startpagina overledenenzorgpro.nl