index
Belangrijk
Contact
Vrijwaring
Copyright
Adresgids

 

WWW.OVERLEDENENZORGPRO.NL

CENTRAAL BUREAU voor de STATISTIEK

Doodsoorzakenstatistiek

Wat houdt het onderzoek in

Doel
Het verkrijgen van gegevens over de doodsoorzaken van alle overleden inwoners van Nederland. De gegevens zijn bestemd voor het maken van CBS-publicaties en voor het onder strikte voorwaarden verstrekken van informatie aan wetenschappelijk onderzoekers.

Doelpopulatie
Overleden personen die in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) zijn opgenomen. In principe wordt iedereen die gedurende ten minste vier maanden rechtmatig in Nederland verblijft, opgenomen in de basisadministratie van de gemeente waar hij of zij woont (woongemeente).

Statistische eenheid
Overleden personen.

Aanvang onderzoek
Sinds 1901.

Frequentie
Maandelijks en jaarlijks.

Publicatiestrategie
Jaarlijks worden de definitieve cijfers gepubliceerd in diverse StatLine-tabellen.
Maandelijks komen enkele voorlopige doodsoorzaakcijfers beschikbaar.

Hoe wordt het uitgevoerd
Soort onderzoek

De Doodsoorzakenstatistiek is een registratie op wettelijke basis van doodsoorzaken van àlle overleden inwoners van Nederland.

Waarnemingsmethode
De arts vult voor iedere overledene een doodsoorzaakverklaring in. Via de gemeente van overlijden worden deze papieren formulieren vervolgens maandelijks naar het CBS gestuurd.

Berichtgevers
De doodsoorzaakverklaring moet worden ingevuld door de arts die de overledene schouwt. Dit is meestal de behandelend arts, soms een waarnemend arts, soms een gemeentelijk lijkschouwer.

Registratieomvang
De afgelopen jaren overleden jaarlijks tussen de 135 en 140 duizend personen in Nederland.

Controle- en correctiemethoden
De volledigheid wordt gecontroleerd aan de hand van de ontvangen sterfterecords uit de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA). Er vindt correspondentie plaats met artsen over doodsoorzaakverklaringen die onduidelijk of incompleet zijn. De gegevens uit de statistieken Niet-natuurlijke dood, Verkeersdoden en Doodsoorzaken worden met elkaar vergeleken en kunnen elkaars uitkomsten beïnvloeden voordat deze definitief worden. Tenslotte worden doodsoorzaakgegevens op aannemelijkheid gecontroleerd.

Weging
Niet van toepassing.

Meer informatie staat in beschrijving doodsoorzakenstatistiek.

Wat is de kwaliteit van de uitkomstenNauwkeurigheid
In 2006 kon aan 98,3 procent van de GBA-sterfterecords een doodsoorzaakverklaring worden gekoppeld. Onder de ontbrekende doodsoorzaakgegevens vallen ook de Nederlanders die in het buitenland zijn overleden. Van deze overledenen worden geen doodsoorzaakverklaringen ontvangen. Zonder deze overledenen kon in 2006 aan 99,4 procent van de GBA-sterfterecords een doodsoorzaakverklaring worden gekoppeld.

Opeenvolgende vergelijkbaarheid
Doodsoorzaken krijgen codes toegewezen afkomstig uit de internationaal toegepaste codelijst, de zogenaamde International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems (ICD) van de World Health Organisation (WHO).
Regelmatig verschijnt er een nieuwe ICD. Vanaf 1996 wordt gewerkt met de Tiende Revisie
van de ICD (ICD-10, WHO). Door het gebruik van verschillende versies van de ICD is een korte of langere vergelijking door de tijd aan beperkingen gebonden.

Beschrijving kwaliteitsstrategie
De correspondentie is met ingang van 2005 flink uitgebreid om de kwaliteit van de gegevens verder te verbeteren.

 

Gegevens: CBS

 

Naar boven